Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Villa Reunion
Manitobawijk 15
8420 Wenduine
België
Europese Unie

E-mail: info@villareunion.be

Zaakvoerder:
Mw. Gerda Struye
Notestraat 21
8820 Torhout

Ondernemingsnummer: 546.561.643
BTW nummer: BE0546.561.643

Gebruiksvoorwaarden van deze website

Directeur van de Publicatie: Gerda Struye

1. Aard van de aangeboden informatie en inhoud

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies gelden. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden.

2. Aansprakelijkheid voor de inhoud

Villa Reunion levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan u ons steeds contacteren.

Villa Reunion spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Villa Reunion kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Villa Reunion niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden. Villa Reunion kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie.

In geen geval is de developer/webhost aansprakelijk voor de inhoud van deze website.

3. Aansprakelijkheid voor externe hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar externe websites van derden, die louter informatief worden aangeboden. Gezien Villa Reunion op geen enkele wijze invloed heeft of kan hebben op de inhoud van deze externe websites, is Villa Reunion niet aansprakelijk voor de inhoud die op deze websites wordt aangeboden.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele rechten op de inhoud van de website behoren toe aan Villa Reunion. Tenzij anders vermeld zijn de rechten geenszins beperkt in de tijd en van toepassing voor alle landen.

Privégebruik

Door de toegang tot deze website staat Villa Reunion de gebruiker die dit aanvaardt een vergunning toe, onder de volgende voorwaarden:

De vergunning verleent de gebruiker het recht op een niet-collectief en niet-exclusief privégebruik van de online geplaatste teksten. Zij omvat het reproductierecht voor opslag, voor weergave op monopostscherm en reproductie, in één exemplaar, voor back-up of afdruk op papier.
Dit recht is persoonlijk, het is voorbehouden voor exclusief en niet-collectief gebruik door de vergunningnemer. Het recht mag niet worden overgedragen.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor niet-commercieel school- en pedagogisch gebruik.

Openbaar gebruik

Tenzij voor de installatie van hyperlinks (zie hierna) is elke plaatsing in netwerkconfiguratie, elke verspreiding, onder welke vorm ook, onderworpen aan voorafgaande toestemming. Deze toestemming moet gevraagd worden bij Villa Reunion.

Hyperlinks

De verwijzing naar deze website via hyperlinks is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina’s van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina’s van een andere site.

Reproductie van de teksten

Tenzij anders vermeld zijn de teksten, legendes en andere geschreven informatie op de website eigendom van Villa Reunion. Deze teksten mogen gratis worden gereproduceerd, zonder voorafgaande toestemming, voor privé- of niet-commercieel gebruik, met volgende bronvermelding: © Villa Reunion Wenduine

Vertalingen die op eigen initiatief gebeuren moeten verplicht het volgende vermelden: “vertaling niet uitgevoerd door de auteur van de tekst” alsook de bronvermelding.

Reproductie van beelden

Tenzij anders vermeld is Villa Reunion in het bezit van de auteursrechten op de foto’s en visuele elementen van de teksten. Deze foto’s en visuele elementen mogen niet gekopieerd, gebruikt of gereproduceerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Villa Reunion.

Wanneer de naam van de auteur bij een foto niet vermeld wordt, dan heeft de uitgever deze, ondanks alle pogingen in die zin, niet kunnen identificeren, noch de auteur noch zijn rechthebbenden. Wanneer een auteur zijn werk herkent dan kan hij contact opnemen met Villa Reunion.

Vervolging

De niet-naleving van onderhavige bepalingen en elk onrechtmatig gebruik van de volledige inhoud of een gedeelte van de website kunnen vervolgd worden.

5. Wijzigingen

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen evolueren. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 14 april 2022.